ЗӨВЛӨГӨӨ

ЗӨВЛӨХ БАГШ ЯМАР ҮҮРЭГТЭЙ ВЭ?

ХИС-д шинээр элсэн суралцаж буй суралцагч бүрт харьяа тэнхимээс зөвлөх багшийг томилох ба зөвлөх багш нь тухайн суралцагчийн зөвлөн чиглүүлэгч туслагч нь байх болно. Зөвлөх багшаасаа суралцагч та доорх тусламжуудыг авах боломжтой.

 • Ганцаарчилсан төлөвлөгөөгөө гаргах
 • Хичээл сонголтоо хийх
 • Сонгосон мэргэжлээрээ амжилттай суралцахад анхаарах зүйлсийнхээ талаар зөвлөгөө авах
 • Цагийн менежементээ сайжруулах хичээл шалгалт давтлага зэрэгтээ хэрхэн системтэй бэлдэх талаар зөвлөгөө авах
 • Хичээлээс гадуур өөрийн сонирхол ур чадвараа хөгжүүлэх ямар боломж байдаг талаар зөвлөлдөх
 • Бусад асуудлуудаа зөвлөлдөх өөрт хэрэгцээтэй тусламж чиглүүлгийг авах

ГАНЦААРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ

Ганцаарчилсан төлөвлөгөө нь тухайн суралцагчийн цаашид суралцах хугацааны турш баримтлах хамгийн чухал бичиг баримт болно.

 • ХИС-ийн бүх түвшний сургалтад хамрагдах суралцагчид өөрийн суралцах хичээлийн жил, улирлуудад судлах хичээлүүдийн жагсаалтыг тэнхимээс өгсөн санал болгох төлөвлөгөөний дагуу зөвлөх багштай хамтран хийнэ. Бакалаврын зэрэг олгох сургалтын дан мэргэжлийн оюутнуудын нэг улирлын норматив хэмжээ нь 15 багц цаг, доод хэмжээ нь 12 багц цаг, дээд хэмжээ нь 18 багц цаг байна.
 • Давхар мэргэжлийн хөтөлбөрийн оюутнуудын хувьд нэг улирлын дээд хэмжээ нь 27 багц цаг байна.
 • Ямар нэг хичээл дээр хангалтгүй үнэлгээ авсан, судлаагүй орхисон хичээлийг нөхөн судлах зэрэг шалтгаанаар зөвлөх багштай хамтран ‘Ганцаарчилсан төлөвлөгөө’-д өөрчлөлт оруулна.
 • Тухайн суралцагчийн ‘Ганцаарчилсан төлөвлөгөө’-г зөвлөх багш сайтар хянаж, дахин боловсруулж, удирдлагын мэдээллийн системд баталгаажуулна.
 • Бүх түвшний сургалтад суралцагч, шинээр элсэгч болон шилжин суралцагч ‘Ганцаарчилсан төлөвлөгөө’-г намрын улиралд 8-р сарын 15- 30-ны өдрүүдэд, хавар, намрын улирлын хичээл дууссанаас хойш 4 долоо хонгот багтаан шинэчилж, зөвлөх багшаар баталгаажуулж, түүнийгээ 1 хувь хэвлэж, зөвлөх багш болон суралцагч гарын үсэг зурж, харьяалагдах сургалтын албаны ажилтанд албан ёсоор хүлээлгэн өгнө.