612

Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль

Бидний тухай

ОУХНСС-ийн стратегийн чиглэл нь мэдлэг болон технологид суурилсан сургалт, ахисан түвшний судалгааны ажил явуулж, улс орны нийгэм-эдийн засгийн хөгжилд зохих хувь нэмэр оруулах, технологийн болон судалгаанд суурилсан, магадлан итгэмжлэгдсэн сургалт-хичээлийн сонгох хөтөлбөрийг санал болгож, мэдлэгийн менежментийг хэрэгжүүлж, шилдэг багш, эрдэмтдээс бүрдсэн, бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, багш, оюутан суралцагчдыг ажиллах, сурах бололцоо, нөхцөлөөр хангах, сургуулийн  гадаад харилцааг хөгжүүлж, сургуулийн нэр хүндийг өргөжүүлэх, гадаад, дотоодын их сургуулиудын боловсролын технологийн туршлагыг судлан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, сургалтын технологи-заах аргазүйг боловсронгуй болгох, хос болон тасралтгүй буюу төгсөлтийн дараах сургалтыг өргөжүүлэн бэхжүүлэх, багш нарын мэргэжил, онол-заах аргазүйн ур чадварыг дээшлүүлэх, эрдэмжүүлэх, хөгжилд чиглэсэн нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг болно.

Санал болгох хөтөлбөрүүд

Бакалавр

  • Олон улсын харилцаа 
  • Сэтгэл судлал

Магистр

  • Олон улсын харилцаа 
  • Сэтгэл судлал

Доктор

  • Олон улс орон судлал

Тэнхим

Олон улсын харилцаа , нийгэм судлалын тэнхим

ОУХНС-ын тэнхим ХИС-ийн бакалавр, магистрын сургалтанд нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны суурь хөтөлбөрүүд болон багш, сэтгэл судлалын мэргэжлийн ангиудад холбогдох хөтөлбөрүүдийг санал болгон ажиллаж байна. Тус тэнхим нь ОУХ, Сэтгэл судлалын мэргэжлээр суралцаж буй 700 гаруй оюутнуудад доктор, профессор 1, докторант 7, магистр 3 багш, нийт үндсэн 11 багш сургалт эрхлэн явуулж байна.