612

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙГЭМ СУДЛАЛЫН СУРГУУЛЬ

Бидний тухай

Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль нь Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль (ХИС)-ийн захирлын 2014 оны 3 дүгээр сарын 21-ний өдрийн тоот тушаалаар ХИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль болон шинээр зохион байгуулагдсан. ОУХНСС нь анх Олон улсын харилцааны тэнхим, Нийгмийн ухааны тэнхим, Олон улсын харилцааны сургалт-судалгааны төв гэсэн нэгжүүдээс бүрдэж байсан ба 2016 оны 08-р сарын 25-наас ОУХТ, НУТ гэсэн 2 тэнхим нэгдэж, Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын тэнхим болсон.

ОУХНСС-ийн эрхэм зорилго нь хувийн хэвшлийн салбарт олон улсын харилцаа, олон улсын эдийн засгийн харилцаа, сэтгэл судлалын үндсэн чиглэлээр технологид суурилсан сургалт-судалгааны гол төв байж, нийгэмд манлайлах, хөрвөх, дасан зохицох чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэдэг, салбартаа тэргүүлэх сургууль болоход оршино.

ОУХНСС-ийн стратегийн чиглэл нь мэдлэг болон технологид суурилсан сургалт, ахисан түвшний судалгааны ажил явуулж, улс орны нийгэм-эдийн засгийн хөгжилд зохих хувь нэмэр оруулах, технологийн болон судалгаанд суурилсан, магадлан итгэмжлэгдсэн сонгох хөтөлбөрийг санал болгож, мэдлэгийн менежментийг хэрэгжүүлэх юм. Өнөөгийн хурдацтай өөрчлөгдөн буй нийгэм-эдийн засгийн орчинд олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын мэргэжил нь онолын өргөн мэдлэг, судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, эрсдэлийг үнэлэх, онцгой байдлын үеийн шуурхай шийдвэр гаргалт, дасан зохицох, хөрвөх ур чадвар эзэмшихийг шаардаж байна.

ОУХНСС энэхүү мэдлэг, чадварыг технологи болон судалгаанд суурилсан сургалт-эрдэм шинжилгээ, туршлага, туршилт, бие даах хөтөлбөр, онлайн сургалтаар оюутанд эзэмшүүлнэ.

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙГЭМ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ

СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ

Судалгааны чиглэл

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГО, ДИПЛОМАТЫН ТҮҮХ, ОРЧИН ҮЕ

СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

СОЦИОЛОГИЙН СУДАЛГАА

ОРОН, БҮС НУТАГ СУДЛАЛ

ИХ ГҮРНҮҮДИЙН ГАДААД БОДЛОГО

  ГЕОПОЛИТИК БА АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ