612

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙГЭМ СУДЛАЛЫН СУРГУУЛЬ

Бидний тухай

ОУХНСС-ийн стратегийн чиглэл нь мэдлэг болон технологид суурилсан сургалт, ахисан түвшний судалгааны ажил явуулж, улс орны нийгэм-эдийн засгийн хөгжилд зохих хувь нэмэр оруулах, технологийн болон судалгаанд суурилсан, магадлан итгэмжлэгдсэн сургалт-хичээлийн сонгох хөтөлбөрийг санал болгож, мэдлэгийн менежментийг хэрэгжүүлж, шилдэг багш, эрдэмтдээс бүрдсэн, бүтэц, зохион байгуулалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, багш, оюутан суралцагчдыг ажиллах, сурах бололцоо, нөхцөлөөр хангах, сургуулийн  гадаад харилцааг хөгжүүлж, сургуулийн нэр хүндийг өргөжүүлэх, гадаад, дотоодын их сургуулиудын боловсролын технологийн туршлагыг судлан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, сургалтын технологи-заах аргазүйг боловсронгуй болгох, хос болон тасралтгүй буюу төгсөлтийн дараах сургалтыг өргөжүүлэн бэхжүүлэх, багш нарын мэргэжил, онол-заах аргазүйн ур чадварыг дээшлүүлэх, эрдэмжүүлэх, хөгжилд чиглэсэн нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг болно.

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙГЭМ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ

Судалгааны чиглэл

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГО, ДИПЛОМАТЫН ТҮҮХ, ОРЧИН ҮЕ

СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

СОЦИОЛОГИЙН СУДАЛГАА

ОРОН, БҮС НУТАГ СУДЛАЛ

ИХ ГҮРНҮҮДИЙН ГАДААД БОДЛОГО

  ГЕОПОЛИТИК БА АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ