САНХҮҮГИЙН АЛБА

Танилцуулга

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн 2014 оны 2-р сарын 24-ны өдрийн №02 тоот тогтоолоор сургуулийн бүтэц зохион байгуулалт шинэчлэгдэж “Эдийн засаг маркетингийн алба”-г  “Санхүүгийн алба” нэртэй болгож өөрчилсөн. Манай алба нь санхүүгийн менежментийг хөгжүүлэн, нөөцийг оновчтой, хэмнэлттэй, үр ашигтай хуваарилах зорилгын дор сургуулийн эдийн засгийн хувьд тогтвортой хөгжих, сургалтын орчныг өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн сайжруулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, дотоод, гадаад төлбөр тооцоо, сургалтын төлбөрийн бүртгэл, хөрөнгө бараа материалын хөдөлгөөнийг бүртгэн нэгтгэж мэдээ, тайланг холбогдох газруудад цаг тухай бүрт нь тайлагнах ажлыг хариуцан ажилладаг.

Албаны зорилтууд

 • Сургуулийн эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэх
 • Хүний нөөцийн болон, суралцагчдын эдийн засгийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бодлого хэрэгжүүлэх
 • Санхүүгийн нөөцийг суралцах, ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэхэд чиглүүлэх
 • Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангахад хувь нэмрээ оруулах
 • Санхүүгийн хариуцлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх
 • Орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

 • Сургуулийн санхүү, эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлж шийдвэрлүүлэх
 • Санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөтлөн явуулж, тайлан мэдээг гаргаж тайлагнах, санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх, удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр хангах
 • Холбогдох хууль тогтоомж,заавар журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
 • Санхүүгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах болон төлбөр тооцоотой холбоотой дотоод дүрэм журам боловсруулж, батлуулан мөрдүүлэх
 • Орлого зардлын төсөв төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих
 • Санхүүгийн нөөцийг оновчтой хуваарилах, үр ашигтай ажиллахад чиглэсэн судалгаа тооцоо гаргах
 • Хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалтанд хяналт тавих, хөрөнгө оруулалтын бодлого боловсруулах
 • Бүртгэл санхүүгийн мэдээллийн баазад байнгын сайжруулалт хийх
 • Харилцагч, хэрэглэгч, ажиллагсдад зохих санхүүгийн үйлчилгээг чанартай, түргэн шуурхай хүргэх

Албаны байршил хаяг

Утас: +976-7711-1500 /121/
И-мэйл: finance.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 303 тоот

Сургалтын төлбөр шилжүүлэх зааварчилгаа мэдээлэл

Оюутнууд төлбөр төлөхдөө анхаарах зүйлс:

Төлбөр төлөхдөө регистрийн дугаар, мэргэжил, курс, овог нэрээ тодорхой бичих, тодорхойгүй бичсэн тохиолдолд ижил нэртэй өөр анги, курсын оюутны төлбөрт тооцогдох тохиолдол байдаг тул санхүүгийн албанд ирж тодруулах шаардлагатай.

Бакалавр

Хүлээн авагчийн банкны нэр: Худалдаа Хөгжлийн Банк
Дансны дугаар: 404114613
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
Дансны дугаар: 404114613
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Овог Нэр -Мэргэжил курс / Гүйлгээний утга / тодорхой бичих
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Худалдаа Хөгжлийн Банк Голомт банк
Дансны дугаар: 404114613 1102926921
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс
Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: Голомт банк
Дансны дугаар: 1102926921
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Оюутнууд дипломын үнэ, томилолт буцаалт, тодорхойлолт, шалгалтын төлбөрийг тушаахдаа: регистрийн дугаар овог нэр оюутны код болон ‘гүйлгээний утга’ тодорхой бичих

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ТӨРИЙН БАНК
Дансны дугаар: 106000020120
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Овог Нэр -Мэргэжил курс / Гүйлгээний утга / тодорхой бичих

Бакалавр орой

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
Дансны дугаар: 404154747
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс

Магистр доктор

Хүлээн авагчийн нэр: Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
Хүлээн авагчийн банкны нэр: ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК
Дансны дугаар: 404154747
Сургалтын төлбөр төлөхдөө дараах дарааллын дагуу бичиж тушаах Регистрийн дугаар-овог нэр-мэргэжил курс