Судалгаа

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ

Зохиогчийн нэр Бүтээлийн нэр Хэвлэгдсэн сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудас, огноо  Холбоос
2016-2017 оны хичээлийн жил
1 Н.Оюунцэцэг Мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийн хөгжлийн чиг хандлага Их дээд сургуулиудын мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөгжил” онол, аргазүйн семинарт зориулсан хурлын эмхэтгэл 2017 №1, 10-17 (Монгол хэлээр)

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

2 Б.Мөнхтуяа “Мэргэжлийн үг хэллэгийн толь бичиг судлалын асуудалд” ШУА, МУИС, ХИС, МУБИС хамтран зохион байгуулсан “Европ Судлал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

3 Б.Мөнхтуяа Мэргэжлийн үг хэллэгийн толь бичиг зохиох онол, арга зүйн асуудлууд ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х: 25-38, 2017, ХИС- ийн хэвлэх цех ISBN: 978-99978- 0-895- 0

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

4 Б.Мөнхтуяа “Корпуст суурилсан аргад тулгуурлан толь бичиг зохиох нь” МУЭИС-ийн магистр, докторантуудын эрдэм шинжилгээний бичиг

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

5 С.Хүрэлням Effect of reciprocal teaching on metacognitive awareness of EFL students

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-895- 0

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

6 Б.Дагиймаа Хэл болон сэтгэлгээний хамаарлын коэффицэнтийг билингизмийн жишээн дээр тооцоолох нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-895- 0

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

7 Э.Ундраа “Google Docs ашиглан бичих даалгаврын зохион байгуулалт, үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, оюутны хамтран бичих чадварыг хөгжүүлэх нь” МУИС-ийн Их Британи, Америк судлалын тэнхмээс эмхэтгэн гаргасан эрдэм шинжилгээний бичиг

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

8 Д.Батцэцэг Translation as bridge between cultures: The social role of translators in its historic context Олон улсын хуралд тавьсан илтгэлийн эмхэтгэл

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

9 С.Хосбаяр Эх зохиолын имплицит утгыг орчуулгад тооцон үзэх нь”

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-895- 0

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

10

П.Цэрэндаваа,

Э.Ундрахбаяр

Хонин нугын зохилогч зүйл жижиг мэрэгчдийн тооны хэлбэлзэл амьдрах орчны сонголт” ШУА-Биологийн Хүрээлэн, Эрдэм шинжилгээний бичиг УБ, 2016 он.

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

11 У.Хишигдалай Монголын аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөөний өнөөгийн байдлын шинжилгээ

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

12 У.Хишигдалай Research results on the ranking evaluation of the Mongolian tourism Destination competitiveness НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛД БАЙГАЛИЙН НӨХЦӨЛ, НУТАГДЭВСГЭРИЙН ОНЦЛОГИЙГ ХАРГАЛЗАН ҮЗЭХ НЬ” олон улсын эрдэм шинжилгээний III бага хурлын эмхэтгэл II боть. 201

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

13 Л.Бямбасүрэн Ургамлын гарц болон ямаан сүргийн өсөлтийн хамаарал ба түүхий ноолуурын нийлүүлэлтийн функцийн үнэлгээ

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

14

Д.Батсуурь,

Б.Галбадрах

Уул уурхайн салбарын хөдөө аж ахуйн салбарт үзүүлэх нөлөө

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

15 Т.Энхсайхан MACRS буюу зардал нөхөх хурдавчилсан систем

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

16 Б.Жаргалмаа Нийгмийн халамжийн бодлого

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

17 Д.Дагиймаа “Өдөр тутмын сонины терроризмын мэдээлэлд хийсэн шинжилгээ

ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвпэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

18 Л.Ариун Утааны тухай мэдээллийн үр нөлөө

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

19 Б.Түвшинтөр Эм, эмийн бүтээгдэхүүн, эмнэпгийн үйпчипгээний тепевизийн рекпамны ёс зүйн асуудап

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

20 Б.Бат-Эрдэнэ Опон нүүрний зургийг задпан япгах аргачпап

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

21 Т.Долгорсүрэн

Том

өгөгдпийн Боповсроп ын сапбар дах хэрэгпээ

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

22 Д.Уламбаяр «Монгол Улс, Евразийн эдийн засгийн холбооны хамтын ажиллагаа: Тэмүүлэл ба Сорилт» “ОХУ, БНХАУ-2016” судалгааны уулзалтын эмхтгэл. УБ.: 2017, 57-71 дэх тал

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

23 Д.Уламбаяр «Монгол Улсын аюулгүй байдлын  шинэ орчин: Сорилт ба Боломж» “Монгол Улсын аюулгүй байдлын орчин-Батлан хамгаалах бодлого” эрдэм шинжилгээний  хурлын эмхтгэл. УБ.: 2017, 37-48 дахь тал

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

24 Д.Уламбаяр «Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын гадаад, дотоод орчны судалгаа, дүн шинжилгээ» “Аюулгүй байдлын онол, практикийн тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт ХСИХ- ийн Удирдлагын академиас зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. УБ., 2016.12.14.

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

25 Д.Уламбаяр «Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэ парадигм» “Монгол судлал ба тогтвортой хөгжил” сэдэвт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулж буй олон улсын монголч эрдэмтний XI их хурал. 2016.VIII.15-18, Илтгэлүүдийн эмхтгэл. Хураангуй. 248-249 дэх тал

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

26 Б.Майцэцэг Т рампийн популизм ба төрт улсын сэргэлт” МУИС-ийн Гадаад хэлний дээд сургууль, ШУА-ын Олон улс судлалын хүрээлэнгийн хамтарсан “Монгол дахь Америк, Их Британи судлал” ЭШ-ний хурлын эмхтгэл болох “National conference BRITISH&AMERICAN STUDIES 2016”. УБ.: 2016

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

27 Б.Майцэцэг “АНУ-ын ЗХА дахь бодлого ба Монгол- Америкийн харилцаа” Монгол -Америкийн нийгэмлэг, ШУА-ийн ОУХ-ны хүрээлэн хамтран зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл. УБ.: 2017

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

28 Т.Одончимэг Оюутны хэл ярианы чадварыг туршин судалсан нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-895- 0

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

29 Б.Оюунцэцэг Ёс суртахууны боловсрол дахь ур чадвар ба үнэт чанарын талаарх эргэцүүлэл МУИС, МУБИС, ШУТИС- ийн хамтран зохион байгуулсан “Монгол дахь ёс суртахууны боловсрол: уламжлал, шинэчлэл” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ.: 2016.12 .13, 107-111 дэх тал

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  СЭТГҮҮЛД ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ

Зохиогчийн нэр Бүтээлийн нэр Хэвлэгдсэн сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудас, огноо Холбоос
2016-2017 оны хичээлийн жил
1 Н.Оюунцэцэг ESP Curriculum Design in Tertiary Education of Mongolia “Хавсарга хэл шинжлэл” – ЭШ-ний бичиг 2017. №11 /51-57/ ISBN: 97899973-8-4 (Англи хэлээр)

Сэтгүүлийн

өгүүлэл

2 С.Хүрэлням Peer assistance in spoken English by EFL students ELTAMсонин, 2016 Өгүүлэл
3 Ж.Мөнхбилэг MUSE ахлах ангийн сурагчдын хөтөлбөр Монголын Англи хэлний холбооноос эрхлэн гаргадаг сонин, 2017 Өгүүлэл
4 Т.Чулуун-Эрдэнэ

“Кунз хийгээд Сажа Бандида

Гунгаажанцан нарын багшийн тухай сургаал номлол өнөөгийн боловсролын салбарт үнэ цэнэтэй болох нь”

МУИС-ийн дэргэдэх Кунзын Институтээс эрхлэн гаргадаг “Монголын Хятад Судлал” сэтгүүл, 2017 Өгүүлэл
5 Т.Чулуун-Эрдэнэ “Хятад орноо бурхны шашин дэлгэрсэн түүх” 18-р зуунд амьдарч асан, манж, төвд, хятад, монгол дөрвөн хэлнээ нэвтэрхий Үзэмчин Гүн Гомбожав хэмээх их гүүшийн номыг Хятад хэлнээс монгол хэлнээ хөрвүүлэн хэвлүүлсэн. Хэвлэлийн хуудас 12.3. 2016 он. Соёмбо принтинг

Орчуулгын

бүтээл

6 Б.Оюунчимэг “Хятад хэлний заах аргазүй: өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй” Отгонтэнгэр Их сургууль, Тайванийн Мин Чуаний Их сургууль хамтран зохион байгуулдаг “Хятад хэлний заах аргазүйн олон улсын Х форум өгүүлэл
7 Н.Ариунжаргал Жижиг бизнесийн байгууллага зах зээлд шинээр санал болгох бүтээгдэхүүнээ хэрхэн олох вэ “Marketing today” сэтгүүлд 2017 оны 5 сар Өгүүлэл
8

Ш.Мөнгөнсүх,

Г.Махгал

Сурган хүмүүжүүлэх ухааны сэтгэл судлал дахь магадлалын  нэгэн бодлого ба алтан харьцаа МУИС-ийн “Боловсрол судлал” сэтгүүл, 2017 Өгүүлэл
9 Д.Дагиймаа “Олон улсын реклам ба дэлхий нийтийн хэрэглэгчдийн соёл”. МУИС. ЭШБ. 2016. №17/457/ Өгүүлэл
10 Л.Ариун

“Хөгжлийн

бэрхшээлтэй иргэдийг ХМХ-ээр тусгаж буй байдал”

МУИС. ЭШБ. 2016. №17/457/ Өгүүлэл
11 Б.Түвшинтөр “Хийжүүпсэн ундааны зар сурталчилгааны ёс зүйт байдлыг TARES зарчмаар үнэпэх нь” МУИС. ЭШБ. 2016. №17/457/ Өгүүлэл
12 С.Батчимэг

Монголын гар утас

хэрэглэгчдийн

интернэтийн үйлчилгээнд хандах хандлагыг судлах нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Өгүүлэл
13

Ж.Очирбат,

С.Батчимэг

Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогыг боловсруулах нь

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, 2017, ХИС-ийн хэвлэх цех

ISBN: 978-99978- 0-8950

Өгүүлэл
14 Д.Уламбаяр «Гуравдагч хөрш»-ийн бодлого: нэр томьёоны гарал үүсэл» “Pax Mongolia” сэтгүүл, ШУА, ОУХХ, 2017, Vol.3 №1 (6) 101-108 дахь тал Өгүүлэл
15 Д.Уламбаяр «Дэлхийн шинэ дэг журам ба Олон улсын харилцаа: Судалгаа, дүн шинжилгээ» “Олон улс судлал” сэтгүүл. шУа, ОУХХ, 2017, №1, 45-66 дахь тал Өгүүлэл
16 Д.Уламбаяр «Гадаад Монголыг хариуцсан АНУ-ын анхны суурин консул Самуэл Сокобин» “Pax Mongolia” сэтгүүл, ШУА, ОУХХ, 2017, Vol.3 №1 (6) 116-146 дахь тал Өгүүлэл
17 Д.Уламбаяр «Тайванийн гадаад харилцаа» “Тусгаар тогтнол” сэтгүүл, ТЕГ, Үндэсний тагнуулын академи, 2017, №1(37)52-60 дахь тал Өгүүлэл
18 Д.Уламбаяр «ОУВС ба Монгол Улс» “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл, МУИС, ОУХНУС, 2017, №1/33 (459) Өгүүлэл
19 Д.Уламбаяр «Геополитикийн орчны өөрчлөлт ба Монгол Улсын “гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын парадигм» “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл, МУИС, ОУХНУС, 2017, №1/33 (459) Өгүүлэл
20 Д.Уламбаяр «Монгол Улсын “гуравдагч хөршийн бодлого ба Цөмийн зэвсгээс ангид Монгол Улсын статусын харилцан хамаарал» “Стратегийн судалгаа” сэтгүүл. ҮАБЗ, ССХ, 2017, №2 Өгүүлэл
21 Д.Уламбаяр «ЕХ-ны шинэ сорилт ба Монгол, ЕХ-ны түншлэлийн тулгамдсан асуудал» “Европ Судлал” сэтгүүл. МУИС, ШУС, 2017, №1, ISBN: 978-99978-57-18-7 Өгүүлэл
22 Д.Уламбаяр «Монгол Улсын гадаад бодлогын парадигм ба зангилаа асуудал» “Pax Mongolica” ШУА, ОУХХ, Vol. 2, 2016 №3 (5) 15-35 дахь тал, ISBN: 2411-572X Өгүүлэл
23 Д.Уламбаяр «Орчин цагийн Монгол Улсын гадаад бодлогод хийх онол- практикийн дүн шинжилгээ» “Олон улсын харилцааны байдал, төлөв ба Монгол Улс”. УБ.: 2016, 22-44 дэх тал. ISBN 9-789997-841155 Өгүүлэл
24 Д.Уламбаяр «Даяаршил ба Монгол Улсын гадаад бодлогын зангилаа асуудал» Засгийн газрын дэргэдэх Удирдлагын академийн хэлэлцүүлэгт тавьсан илтгэл. УБ., 2016.10.21 Өгүүлэл
25 Б.Оюунцэцэг Хироикэ Чикүрогийн “Ёс суртахууны судалгааны бүтээл” дэхь сэтгэлийн чиг хандлагын талаар эргэцүүлэх нь Ёс суртахууны хүрээлэн “Ёс суртахууны боловсрол” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. УБ.: 2016.11.15, № 77, 113 дахь тал Өгүүлэл

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ

Зохиогчийн нэр Бүтээлийн нэр Хэвлэгдсэн сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудас, огноо Холбоос
1

Б.Санжаа

С.Батчимэг

Visual based object and face recognition control of a UAV using wi-fi camera system ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х: 281-295, 2016

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

2

Б.Санжаа

С.Батчимэг

Дрон дээр суурилсан хүний нүүр илэрүүлэх систем Хүрэл тогоот 2015

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

3 Б.Бат-Эрдэнэ Нүүр хувирал таних мобайл системийн хөгжүүлэлт. ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х: 255-259, 2016

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

4

Д.Дагиймаа,

Б.Түвшинтөр

“Хийжүүпсэн ундааны ёс зүйт байдпыг TARES зарчмаар үнэлэх нь” ХИС-ийн Багш нарын эрдэм шинжипгээний бага хурал, 2016.04 сар

Хурлын

илтгэл,

 

5 Л.Ариун

“Хөгжпийн

бэрхшээлтэй иогэпийн тухай ХМХд тусгаж буй байдал”

ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, х:245-254, 2016

Хурлын

илтгэл

 

6 Э.Ундраа Гадаад хэпний сургаптанд дижитап технопогийн хэрэгпээг нэвтрүүпэхэд нөпөөпөххүчинзүйпс ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, х:94-100, 2016

Хурлын

илтгэл

 

7 Б. Мөнхтуяа

Техникийн нэр томьёонд

үзүүпэхинновацийннө

пөөпөп

ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, х:33-41, 2016

Хурлын

илтгэл

 

8 С. Батбаяр, Ш.Лхамсүрэн Сургапт, судапгаа бопон туршиптын грид системийн дэд бүтэц ХИС-ийн эрдэм шинжипгээний бичиг №17, х:42-47, 2016

Хурлын

илтгэл

 

9 Н.Оюунцэцэг The key issues in ESP curriculum design TESOL ийн опон упсын 5-р хурап

Хурлын

илтгэл

 

10

B.Dagiimaa,

P.Myagmarjargal

Effect of bilingualism on inhibitory Control and working memory’ ШУТИС 2016

Хурлын

илтгэл

 

11 С. Хүрэлням “Role of metacognitive knowledge in English writing” Ангпихэпнийбагшнарынх опбооноосэрхпэнгаргада г ELTAM сонины 2016 оны 1-р сарын дугаарт иптгэп

Хурлын

илтгэл

 

12

Л.Тэрбиш

Т.Чулуун-Эрдэнэ

“ХубилайСэцэнхааны ДишриПагваламЛодой жанцанысайхизохионг уй” хамтарсан илтгэл Хубилай Сэцэн хаан ба Монголын Юань улс сэтгүүл, 2015, МУ ШУА ТүүхийнАрхеологийнхүрэ элэн, х.х53.0

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

13 Т.Чулуун-Эрдэнэ

“Нангиададдээдийнно

мдэлгэрсэнтүүхээс”

“МонголынХятадСудлал”

МУИС, Кунзын Институт, индекс ISSN:2313-6162. 2016 оны 7 сард хэвлэгдэнэ

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

14 Т.Чулуун-Эрдэнэ “Кунз болон Саж бандида Гунгаажалцаны боловсролын үзэл баримтлалын харьцуулсан судалгаа”

г^^(“Талынторгоны

замын хятад судлал”олонулсын ЭШ анхдугаархурал), 2016.05.21. МУИС, Кунзын Институт, УБ хот.

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

15 Т.Чулуун-Эрдэнэ

“Хубилай хаан болон Догон

ПагбаламЛодойжанца

ныхарилцаанызарима

суудалд”

Ази Судлал, дугаар 2, ICAS 2016, 65.2хх.

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

16 Т.Чулуун-Эрдэнэ Кунзын “шүүмжлэл өгүүлэл” ном дахь багшийн тухай сургаал номлол ба түүний өнөөгийн боловсролын салбар дахь үнэ цэнэ ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х: 108-117, 2016

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

17 Д.Эрдэнэсүрэн

“Монгол дахь их дээд сургуулиудын солонгос хэлний сургалтан дахь дижитал

хэрэглэгдэхүүний

хэрэглээ”

Ази Судлал, дугаар 2, ICAS 2016, 65.2хх.

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

18 Д.Эрдэнэсүрэн Процесс голчтлмон аргаар унших хичээлийг заах нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х:125-128, 2016

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

19 Б.Батсайхан “Монгол Япон сэтгэлгээний ялгаа хэлэнд тусгалаа олсон нь” Ази Судлал, дугаар 2, ICAS 2016, 65.2хх.

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

20 Л.Сүрэнбаатар “Экологийн боловсролын хөгжлийн олон улсын чиг хандлага” Ази Судлал, дугаар 2, ICAS 2016, 65.2хх.

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

21 Б.Оюунчимэг Хятад хэлний “Ье1″үсэгтэй өгүүлбэрийг монгол оюутанд заах асуудлаар Отгонтэнгэр их сургууль, The 9th Taiwan-Mongolia International Forum on Teaching Chinese as a Second Language& 6th Chinese Speech Contest Отгонтэнгэр их сургууль, 2016.03.18

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

22 Б.Оюунчимэг

Хятад хэлний “Ьа”үсэгтэй өгүүлбэрий нбүтэц,

утгазүйнхэдэнасуудал

МУИС-ийн Кунзын Институт Монголын хятад судлал сэтгүүл 0.2

х.х.

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

23 Б. Болормаа “Технологи ашиглан гадаад хэл сурах, сургах үйл” ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х:48-57, 2016

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

24

Б.Одгэрэл

针对蒙古学生的汉语词汇教学策略研究

 

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х:118-124, 2016

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

25 Д.Уламбаяр Байнга төвийг сахих үйл ба Монгол Улсын гадаад бодлогын сорилт»-“Монгол Улс байнга төвийг үл сахих нь ХИС, ОУХНСС, УБ., 2016, 3-34 дэх тал, ISBN 999733618-6

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

26 Д.Уламбаяр АНУ-ын дэд Ерөнхийлөгч Хенри А.Уоллесын Гадаад Монгол дахь томилолт, үр дүн Дэлхийн II дайны ялалт ба БНМАУ-ын тусгаар тогтнол” УБ., 2016, 44-63 дахь тал

Хурлын

илтгэл,

өгүүлэл

27 Д.Уламбаяр Олон туйлт дэлхийн шинэ бодлогод дасан зохицох нь: Байнга төвийг үл сахих уир шалтгаан ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №17, х:159-169, 2016

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  СЭТГҮҮЛД ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ

Зохиогчийн нэр Бүтээлийн нэр Хэвлэгдсэн сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудас, огноо Холбоос
1 Д.Дагиймаа “Олон нийтийн сүлжээний сувгуудыг ашиглан хувь хүний брэнд бий болгох нь”. “Сэтгүүл зүй” МУИС-ийн ЭШБ, 2015. №16 (438) Судалгааны тойм өгүүлэл
2 Д.Дагиймаа “Балдорж”-ийн тунхагласан сурвалжлагын шинэ цагийн төлөөлөгчийн тухайд”, Орчин үеийн Монголын сэтгүүл зүйн төлөв, хандлага. /Балдорж шагналт сэтгүүл зүйн шилдэг бүтээлийн жишээн дээр/. СУИС, Балдорж сан Онол практикийн бага хурал. 2015-12-14. /Эмхтгэл хэвлэгдсэн/

Судалгааны

шүүмж

3 Л.Ариун “Опон улсын сэдвийн бүтэц, агуулгад хийсэн судалгаа” МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг “Сэтгүүл зүй” . 2015

Судалгааны

өгүүлэл

4 Л.Ариун “БАЛДОРЖ шагналт телевизийн бүтээлд хийсэн шүүмж” МУСУИС, “Бапдорж” сангийн хамтарсан “Орчин үеийн Монгопын сэтгүүп зүйн төлөв хандпага” оноп практикийн хурлын эмхтгэп. УБ., 2015

Судалгааны

шүүмж

5 Д.Уламбаяр Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа, эдийн засгийн хориг ба аюулгүй байдал Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. 2015 №3, Үндэсний тагнуулын академи. ISSN2218-0354

Судалгааны

өгүүлэл

6 Д.Уламбаяр Нийт хүн төрөлхтний хамтын үнэт зүйлсийн тухайд бодрол Стратегийн судлал” сэтгүүл. 2015 №4, ҮАБЗ, ССХ 60-69 дэх тал ISSN 2312-9670

Судалгааны

өгүүлэл

7 Д.Уламбаяр Монгол Улсын гадаад бодлого прагматик байх ёстой Зууны мэдээ” сонин. 2015.11.09 №224 (5150)

Судалгааны

өгүүлэл

8 Д.Уламбаяр Монгол Улсын гадаад бодлого прагматик байх ёстой: Төвийг үл сахих нь Шинжлэх ухааны амьдрал” сэтгүүл. 2015. №4, 9-22 дахь тал

Судалгааны

өгүүлэл

9 Д.Уламбаяр Mongolia’s “Third Neighbor” Policy: Nature and Purpose»- “World Affairs SIRPA, National University of Mongolia, 2015 №2/31 (437) pp. 44-51 ISBN 2308-9040

Судалгааны

өгүүлэл

10 Д.Уламбаяр Дижитал эдийн засгийн парадигм: Хөгжлийн шинэ чиг хандлага Pax Mongolica” сэтгүүл, ШУА, ОУХХ, Vol.2 2016 №1 ISSN 2411-572X pp. 43-56

Судалгааны

өгүүлэл

11 Д.Уламбаяр «АСЕМ ба Монгол Улс» “Pax Mongolica” сэтгүүл, ШУА, ОУХХ, Vol.2 2016 №2 ISSN 2411-572X pp. 51-61 дэх тал

Судалгааны

өгүүлэл

12 Д.Уламбаяр «Гурвалжин»

The Economist. №1 2016,

p.68

Судалгааны

өгүүлэл

13 Д.Уламбаяр «Цахим эдийн засаг» The Economist. №3 2016 рр. 42-43

Судалгааны

өгүүлэл

14 Д.Уламбаяр «Олон улсын харилцаан дахь торгоны их зам ба орчин үе» Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, Үндэсний тагнуулын академи. 2016 №1 (33) 65-72 дахь тал

Судалгааны

өгүүлэл

15 Д.Уламбаяр «Монгол Улсын байнга төвийг сахих санаачилга ба хоёр хөршийн хандлага» “ОХУ, БНХАУ-2015” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл. 2016.04.29. Үндэсний тагнуулын академи. УБ., 2016, 57-71 дэх тал

Судалгааны

өгүүлэл

16 Д.Уламбаяр «1920-иод онд Монгол, Францын боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны үндэс суурь тавигдсан нь»

“Герман, Францад суралцсан анхны монголчууд: 1926-1930 он” ГХЯ, Дипломатын академи, БСШУЯ, Монгол-Германы гүүр, Монгол, Францын нийгэмлэгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл.

2016.05.11

Судалгааны

өгүүлэл

17 Д.Уламбаяр

«Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэ парадигм: Гурван хөршийн саммитын

8механизмын э9рхзүйн үндэс тавигдсан нь»  хурлын эмхтгэл. УБ., 2016.05.25, 6-13 дахь тал

“Олон улсын эрхзүй: Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа” сэдэвт МУИС, ҮТА, Хуульзүйн үндэсний хүрээлэнгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага

Судалгааны

өгүүлэл

18 Д.Уламбаяр «Умард Солонгосын цөмийн хөтөлбөрийн талаарх их гүрнүүдийн байр суурь» “Зүүн хойд Азийн стратегийн орчны өөрчлөлт: Солонгосын хойгийн хэтийн төлөв” эрдэм шинжилгээний семинарын эмхтгэл. УБ., 2016.05.26

Судалгааны

өгүүлэл

19 Д.Уламбаяр

«Тайванийн гадаад харилцаа:

Улаанбаатар-Т айбэйн харилцааны онцлог»

“Стратегийн судлал” сэтгүүл, ҮАБЗ, ССХ, 2016 №2 46-58 дахь тал

Судалгааны

өгүүлэл

20 Д.Уламбаяр «Монгол, Орос, Хятадын гурвалжин ба АНУ» Тусгаар тогтнол” сэтгүүл, ТЕГ, Үндэсний тагнуулын академи. 2016 №2 (34)

Судалгааны

өгүүлэл

21 Т.Одончимэг Монгол оюутны сурах хандлагын хэв шинж. МУИС.Социологи /эрдэм шинжилгээний бичиг/ 2016 №10 /444/

Судалгааны

өгүүлэл

22 Т.Одончимэг Оюутны мэдлэг бүтээх чадварыг тэдний ой тогтоолттой нь харьцуулан судалсан нь ХИС, ЭШБ №17, 2016, 73-82

Судалгааны

өгүүлэл

23 П.Мягмардорж Фукидидын “Пелопонессийн дайны түүх” ба улс төрийн реализм ХИС, ЭШБ №17, 2016, 145-158

Судалгааны

өгүүлэл

24

Д.Батсуурь

Л.Бямбасүрэн

Аялал зуучлалын салбарын УБ хотын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө ХИС, ЭШБ №17, 2016, 177-198

Судалгааны

өгүүлэл

25 Н.Ариунжаргал Үйлчилгээний байгууллагын чанарыг тодорхойлох онол, арга зүйн асуудлууд ХИС, ЭШБ №17, 2016, 177-198

Судалгааны

өгүүлэл

26 У.Хишигдалай “Монголын зорин очих газрын өрсөлдөх чадварын эрэмбийн үнэлгээ” ХИС, ЭШБ №17, 2016, 224-236

Судалгааны

өгүүлэл

27 Б.Хишигтогтох Барилгын салбарын ажиллах хүчний эрэлтэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ ХИС, ЭШБ №17, 2016, 237-244

Судалгааны

өгүүлэл

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ

Зохиогчийн нэр Бүтээлийн нэр Хэвлэгдсэн сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудас, огноо Холбоос
1 Д.Дагиймаа

1.     Model curricula for Mongolian journalism education: its vision and reforms in the new, democratic period

 

ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын “мэдээллийн технологи ба хэвлэл мэдээлэл” салбар хуралдаанд  постер илтгэл 2014-11-14 Постер ил \тгэл
2 Д.Дагиймаа Сэтгүүл зүйн боловсролын шинэ хандлага, боломж бололцоо Монголын сэтгүүл зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд сэдэвт Сэтгүүл зүй судлаачдын үндэсний III симпозиум. илтгэлийн эмхэтгэл 2015 №3

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

3 Д.Дагиймаа

“Бүтээгдэхүүн байршуулалт рекламны нэг төрөл болох нь”.

 

“Монголын зар сурталчилгааны өнөөгийн байдал, хөгжил” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2014-10-15 Зохиомж ДС

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

4 Л.Ариун Орчин үеийн экологийн сэтгүүл зүйн асуудлууд Монголын сэтгүүл зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд сэдэвт Сэтгүүл зүй судлаачдын үндэсний III симпозиум. 2015 №3

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл

5

Б.Санжаа

С.Батчимэг

IP камерт

тулгуурласан иргэний хамгаалалтын систем

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 217-223, 2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

6 Б.Буяндэлгэр Боловсролын байгууллагын мэдэллийн нэгдмэл орчны давуу талууд ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 213-216, 2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

7 Б.Бат-Эрдэнэ Active shape modelbased facialexpression recognition system ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 208-212, 2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

8 Б.Галбадрах Монгол улсын эдийн засаг дах Голланд өвчний шинж тэмдэг ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 172-181, 2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

9 П.Мягмардорж “Гадаад бодлогын шийдвэр гаргалт ба төрийн албаны мерит зарчим” ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 138-149, 2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

10 Б. Майцэцэг

Хойд Солонгосын талаар Японы баримталж буй бодлого, түүнд хийсэн дүн

шинжилгээ”

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 125-133, 2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

11 С. Оюундэлгэр “Монгол Улсын олон тулгуурт эдийн засгийг хөгжүүлэх арга зам” ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 150-152, 2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

12 Д.Мөнхтуяа “Валютын ханшны бодлогын гадаад худалдаан үзүүлэх нөлөө”-“Шинжлэх ухааны ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 134-137, 2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

13 Д.Нарантуяа “Цаг тооллыг илэрхийлэх зарим үг хэллэг” ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 18-21,2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

14 Д.Нарантуяа “Франц-Монгол хэлэнд цаг тооллыг илэрхийлэх үг хэллэгийг харьцуулсан судалгаа” МУБИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

15 Д.Цэеэрэгзэн “Антропологи хэл шинжлэл ба утга” СЭЗДС-ийн ЭШХ-н бүтээлийн эмхтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

16 Д.Цэеэрэгзэн “Хэл соёл ба орчуулга” СЭЗДС-ийн ЭШХ-н бүтээлийн эмхтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

17 Н. Оюунцэцэг Монгол улсын дээд боловсролын салбарт хөтөлбөрийн удирдлагын оновчтой тогтолцоог нэвтрүүлэх асуудалд 1. Монголын Боловсрол- Инноваци сэтгүүл, 2015 № 1

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

18 Н. Оюунцэцэг Монгол улсын их, дээд сургуулиуд хөтөлбөрийн шинэчлэлийн хүрээнд сонгох сургалтыг зохион байгуулахад анхаарах зарим 8асуудал“Modem directions for ESP pedagogy

Монголын Боловсрол- Инноваци сэтгүүл 2015 № 2

Англи хэлний багш нарын олон улсын 4-р хурал, 2014 оны 10-р

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

19 Ш. Лхамсүрэн “Робот техикийн хөтөлбөрийг туршсан туршилт” “Шинжлэх ухааны орчин үеийн онол, арга зүйн асуудлууд” сэдэвт ХИС-н ЭШХ, 2015.04.15-17 ММТ-2015, “” сэдэвт ЭШХ, УБ,2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

20 Т.Одончимэг Оюутны сурах сонирхлыг судалсан нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №16, х: 69-75, 2015

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

21 Т.Алтанцэцэг Нобелийн шагналт зохиолч Х.Хессегийн “Сиддхартха” зохиолын орчуулганд тохиолдсон бэрхшээл, хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

22 Т.Алтанцэцэг 1.”Pouvoir” үйл үгийн баймж утга, монгол орчуулга ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

23 Т.Алтанцэцэг Муур ямар хүн бэ ? ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

24

Б. Чулуундорж /академич/,

Д. Нямсүрэн

“Vector-based approach to verbal cognition” ХИС-ийн 35 жилийн ойн ЭШ-ний бичиг, ЭШ-ний сэтгүүл

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

25 Б. Дагиймаа “Effect of bilingualism on inhibitory control and working memory” ХИС-ийн 35 жилийн ойн ЭШ-ний бичиг, МУБИС- ийн ЭШ-ний хэвлэл

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

26 Д.Цэеэрэгзэн “Хэл соёл ба орчуулгын талаар зарим ажиглалт ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

27 Х.Наранчимэг “Das Lebensrad in Sprichwortern” ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

28 Т.Төрбат Автомат орчуулга ба төрөлх хэлний мэдээний сангийн байгууламж ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

29 С.Хосбаяр Өвөрмөц хэлцийн орчуулгын асуудалд ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

30 Г. Цэвэлсүрэн “Монголын нууц товчоо”-ны франц орчуулгын тухай ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

31 Б.Чулуундорж Орчуулгын утга зүй ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

32 Б.Чулуундорж Орчуулгад олны утгыг илэрхийлэх нь ХИС-ийн 35 жилийн ойд зориулсан “Орчуулах эрдмийг эрхэм болгохуй” эрдэмтдийн бүтээлийн эмхэтгэлд

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  СЭТГҮҮЛД ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ

Зохиогчийн нэр Бүтээлийн нэр Хэвлэгдсэн сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудас, огноо Холбоос
2014-2015 оны хичээлийн жил
1 Д.Дагиймаа Model curricula for Mongolian journalism education: its vision and reformsin the new, democratic period “Сэтгүүл зүй” МУИС-ийн ЭШБ, 2013. №15 (417) Судалгааны тойм өгүүлэл
2

Ч.Баттүвшин

Р.Энхбат

Б.Чимид-Очир

Санамсаргүй хэмжигдэхүүний нийлбэрийн максимумийн хязгаарын тархалт МУИС, 2015

Сэтгүүлийн

өгүүлэл

3 Д.Мягмарсүрэн “Нийслэлийн ногоон бүсийн хур тунадас болон хөрсний шинжилгээний зарим үр дүнгээс” ШУА, Ботаникийн хүрээлэнгээс зохион байгуулсан “Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн бүтэц, экологийг сайжруулах асуудал” сэдэвт онол практикийн бага хуралд2013 оны 5 сард Судалгааны тойм өгүүлэл
4 Д.Мягмарсүрэн “Цөлийн хээрийн хялганат, хазаар өвст бүлгэмдэлийн судалгаа” ШУА-ынГеоэкологийн хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний бүтээлд эрдэм шинжилгээний бүтээл. 2014 он. Судалгааны тойм өгүүлэл
5 Д.Уламбаяр «”Их Засаг” цааз ба Их Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал» “Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2014 №3, (26), 45-51 дэх тал Судалгааны тойм өгүүлэл
6 Д.Уламбаяр «Дэлхийн шинэ дэг журмын талаарх зарим эрэгцүүлэл»- “Стратеги судлал” сэтгүүл. ҮАБЗ. 4/2014.№68, 128-137 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
7 Д.Уламбаяр «Олон улсын харилцааны ахисан түвшний судалгааны онол-аргазүйн зарим асуудал»»- “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл, МУИС, ОУХНУС, 2015, №1(30), 66-72 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
8 Д.Уламбаяр «A Bridge between Korean Peninsula and Europe»- “The Mongolian OBSERVER” №5 (005) 18.03.2015 Судалгааны тойм өгүүлэл
9 Д.Уламбаяр «Гадаад Монголыг хариуцсан АНУ-ын анхны тусгай албаны ажилтан консулын төлөөлөгч, түүний үйл ажиллагаа, хувь заяа»- “Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ҮТА. №1 (29) 2015, 80-90 дэх тал Судалгааны тойм өгүүлэл
10 Д.Уламбаяр «Монгол Улс, БНСУ- ын сайн хөршийн иж бүрэн түншлэл: 25 жилийн өндөрлөгөөс эргэн харахад»- “Стратеги судлал” сэтгүүл. ҮАБЗ, №1.2015, 35-45 дахь тал (др. Ц.Батбаярын хамт) Судалгааны тойм өгүүлэл
11 Д.Уламбаяр «Дижитал эдийн засгийн парадигм: Хөгжлийн шинэ чиг хандлага»-“Орчин үеийн шинжлэх ухааны судалгааны  аргазүйн тулгамдсан асуудал ”-ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №1, 2015 Судалгааны тойм өгүүлэл
12 Д.Уламбаяр «Mongolia-China Relationship: Towards from Strategic Partnership to Comprehensive Strategic Partnership» “Daily News” (in china) MONTSAME. 2015.05.28 Судалгааны тойм өгүүлэл
13 Д.Уламбаяр “Олон улсын харилцааны ахисан түвшний судалгааны онол-аргазүйн зарим асуудал” “Олон улс судлал” сэтгүүл. ШУА, ОУХХ 2015. №1, 5-23 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
14 Д.Уламбаяр “Mongolia’s «third neighbor» policy: Nature and Purpose”- School of Int’l Relations and Public Administration, NUM. Journal “World Affairs”. Ulaanbaatar.: 2015.№2 (31) Судалгааны тойм өгүүлэл
15 Д.Уламбаяр «Монгол Улсын “гуравдагч хөрш”-ийн бодлого олон улсын хоёр тал гэрээгээр баталгаажих нь»- “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал ба олон улсын гэрээ”

МУИС-ийн ОУХНУС, Хуульзүйн үндэсни хүрээлэн, ҮТА-ийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл.

2015.05.27

Судалгааны тойм өгүүлэл
16 О.Халиунаа TESOL in Mongolia “Teaching English” сэтгүүл 11 сар Өгүүлэл
17 П.Мягмаржаргал “The effect of bilingualism on inhibitory control and working memory of Mongolia children” Монгол туургатан хүүхэд ОУЭШХ-ын эмхэтгэл. МУБИС. 2014

Судалгааны

өгүүлэл

18 Т.Одончимэг Бие хүний судалгааны онол, аргазүйн зарим асуудлууд

Боловсролын хүрээлэн. Боловсрол судлал сэтгүүл

2014/06/104/

Судалгааны

өгүүлэл

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ

Зохиогчийн нэр Бүтээлийн нэр Хэвлэгдсэн сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудас, огноо Холбоос
1 Б.Болормаа Монгол, Герман харилцагчдын соёл хоорондын харилцааны чухал талууд ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 57-64, 2014

Хурлын өгүүлэл

/илтгэл/

2 Д.Лхагвасүрэн Осуществление гностической функции преподавателя РКИ ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 70-72, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

3 Лхамсүрэн.Ш ШУТИМ боловсролыг робот техникийн сургалтаар дамжуулан олгох нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 47-52, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

4 Б.Мөнхтуяа “Оюу-толгойн гэрээ” халз мэтгэлцээний метадискурсийн маркеруудын хэрэглээг судлах нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 73-77, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

5 Д.Батжаргал Монголын үндэсний болон гадаад дунд сургуулийн сурах бичиг дэх англи хэлний хэлэхүйн үйлдлийг харьцуулсан судалгаа ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 53-56, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

6 Д.Хонгорзул Сонины мэдээллийн дискурс дэх “Төр бол хүн” метафорын анализ ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 120-124, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

7 Д.Хонгорзул Эдийн засаг, бизнесийн мэргэжлийн хэний орчуулгын хүндрэлүүд, даван туулах арга зам, заах аргын асуудалд ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 125-130, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

8 Ц.Пүрэвсүрэн Монгол хүн судлал ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 111-115, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

9 М.Азжаргал

Монго, хятадын боловсролын системийн

харьцуулсан судалгаа

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 14-19, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

10

С.Оюунчимэг,

Ц.Цэен-Ойдов

Халдварт өвчний дискурс дэх монгол, англи метафорыг когнитив хэлшинжлэлийн үүднээс судалсан нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 103-110, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

11

Б.Арваазана,

Д.Нармандах

Монгол суралцагчдын англи хэлний авианы дуудлагыг компьютерийн технологи ашиглан сайжруулах нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 20-27, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

12

Ч.Зэгиймаа,

О.Батдолгор,

Б.Оюун-Эрдэнэ

Монгол улсын хэлний хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох асуудалд ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 65-69, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

13 Т.Одончимэг Оюутны сурах чадварын талаарх судалгаа ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 83-87, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

14 Д.Уламбаяр Аюулгүй байдлын орчин үеийн үзэл баримтлалыг шинэ чиг хандлагын дүн шинжилгээ ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 266-273, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

15 П.Мягмардорж Гадаад бодлогын нэгдмэл, залгамж чанарыг хадгалах нь монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чухал хүчин зүйл болох нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 255-261, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

16 Б.Майцэцэг Даяаршлын эрин дэх ОУ-ын аюулгүй байдлын асуудлууд ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 240-244, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

17 С.Оюундэлгэр Монгол улсын баялгийн сангийн менежментийг боловсронгуй болгох нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 262-265, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

18 Д.Мөнхтуяа Компаниудын маркетингийн газар зүйг ашиглахын ач холбогдол ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 251-254, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

19 П. Цэрэндаваа Morphological variation of introduced species: The case of Reed vole (Micmtus fortis)in West Khentey Mountains, Mongolia Х ИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 216-225, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

20 Э. Далантай A study on manager’s leadership approaches on mongolian services industry ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 168-176, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

21 П.Анар A study on manager’s innovation approaches on mongolian manufacturing industry ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 131-138, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

22 Б.Бадамгарав Монголын хөрөнгийн зах зээл дээрх цаг хугацааны нөлөөг үнэлэх нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 149-152, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

23

Д.Мягмарсүрэн,

Э.Отгонбаяр

Улаанбаатар хотын байгаль орчны доройтол ба хүнд металлын бохирдол ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 193-200, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

24 У. Хишигдалай “Монголын дээд зэрэглэлийн зочид буудлуудын өрсөлдөх чадвар” ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 210-215, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

25 Н.Ариунжаргал Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарын зөрүүг өвчтөний зүгээс тодорхойлох нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 143-148, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

26 Д.Батсуурь Стохастик оновчтой удирдлагын санхүү дэх хэрэглээ ШУТИС-ийн 55, Эдийн засаг-менежментийн салбарын 55 жилийн ойд зориулсан “Монголын менежментийн хөгжил: Өв уламжлал ба шинэчлэл” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2014

Хурлын

өгүүлэл

27 Д.Батсуурь Эдийн засгийн өсөлт, конвергенц МКС-н магистрантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, 2014

Хурлын

өгүүлэл

28 Л.Бямбасүрэн

Ажиллах хүчний оролцооны

түвшингүелэрэлээрши нжлэх нь

МУИС-н магистрантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, 2014

Хурлын

өгүүлэл

29 Б.Бат-Эрдэнэ Монгол төрхтэй хүнийг компьютерээр ялгах нь ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №15, х: 162-167, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

30 Д.Дагиймаа “Телевизийн хөтлөгч, нэвтрүүлэгчийн соёл, ёс зүйн асуудалд” /хамтарсан/ СУИС, 2013. “Монголын телевизүүдийн хөгжлийн чиг хандлага”

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

31 Д.Дагиймаа

1.     “Сэтгүүл зүйн сургалтын өнөөгийн байдал, хандлага”

 

МУИС, МСЭ. “Монголын сэтгүүл зүй 100 жилд” ЭШ-ний бага хурал. 2013-03-04

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

32 Л.Ариун Телевизийн хөтлөгч, нэвтрүүлэгчийн соёл, ёс зүйн асуудалд” /хамтарсан/ СУИС, 2013. “Монголын телевизүүдийн хөгжлийн чиг хандлага”

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

33 Л.Ариун Телевизүүдийн эдийн засгийн хараат байдал ХИС – ийн ЭШ – ний бичиг, х: 139-142, 2014

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

34 Ж.Хулан “Мультимедиа сэтгүүл зүйн хөгжил нь сэтгүүлчээс шинэ ур чадвар шаардах нь” Онлайн сэтгүүл зүйн тулгамдсан асуудлууд” эмхэтгэлд МХХ. 2013

Хурлын

өгүүлэл

/илтгэл/

БАГШ НАРЫН ДОТООДЫН  СЭТГҮҮЛД ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ

Зохиогчийн нэр Бүтээлийн нэр Хэвлэгдсэн сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудас, огноо Холбоос
1 Д.Лхагвасүрэн

Использование учебно-методических задач на

практическом курсе русского языка со студентами – филологами педагогических вузов

ХИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, УБ, 2014 Судалгааны тойм өгүүлэл
2 Д.Лхагвасүрэн

Использование учебно-методических задач на

практическом курсе русского языка со студентами – филологами педагогических вузов Монголии

ГХЗАА. Гадаад хэл заах арга зүй, эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. №35, 2013. 0,5х.х Судалгааны тойм өгүүлэл
3 Б.Мягмарсайхан /хамтын бүтээл/ Хэлний бодлогын зарим асуудлууд. МУИС, Социологи сэтгүүл. УБ., 2013. №8, 2013 Судалгааны тойм өгүүлэл
4 П.Мягмаржаргал “The effect of bilingualism on inhibitory control and working memory of Mongolia children” “Монгол туургатан хүүхэд” ОУЭШХ-ын эмхэтгэл, МУБИС8 2014 Судалгааны тойм өгүүлэл
5 Д.Дагиймаа “Монголын сэтгүүл зүйн сургалтын өнөөгийн байдал, хандлага”.

“Сэтгүүл зүй” МУИС-ийн ЭШБ, 2013. №14 (393)

 

Судалгааны  өгүүлэл
6 Д.Дагиймаа “Эрдэмтэд хамтран ажиллахыг илүү үзэх байна”

ХИС. “Humanities journal of education” 2013 №3

 

Судалгааны тойм өгүүлэл
7 Д.Дагиймаа “Америк боловсролын системдээ шинэчлэл хийхийг зорьж байна”

ХИС. “Humanities journal of education” 2013 №3

 

Судалгааны тойм өгүүлэл
8 Д.Дагиймаа “Технологид суурилсан сургалт Google drive”

Хамтарсан ХИС. “Humanities journal of education” 2013 №4

 

Судалгааны тойм өгүүлэл
9 Д.Дагиймаа

“Монголын сэтгүүл зүйн сургалтын  хандлага”

 

ХИС-ийн ЭШБ. 2013. №1, /13/
10 Т.Одончимэг Бие хүний хөгжлийн шалгуурын тухай “Боловсрол судлал”. 2013 он. №8 Судалгааны тойм өгүүлэл
11 Т.Одончимэг Хүний хөгжил загвар болох нь МУБИС, Улс төр судлал, социологийн асуудал.ЭШБ 2013. №2 Судалгааны тойм өгүүлэл
12 Т.Одончимэг Бие хүний судалгааны онол, аргазүйн зарим асуудлууд

Боловсролын хүрээлэн.” Боловсрол судлал” сэтгүүл

2014/06/104/

Судалгааны тойм өгүүлэл
13 Д.Уламбаяр Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин, академич Б.Лхамсүрэнгийн Монгол Улсын Гадаад харилцааны салбарт ажиллаж байсан тухайд өгүүлэхүй “Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №1(97), 115-128 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
14 Д.Уламбаяр

Монголд томилогдсон Зөвлөлтийн тусгай албаны ажилтан дипломат

төлөөлөгчид, тэдний үйл ажиллагаа, хувь заяа

“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №1, (22) 120-130 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
15 Д.Уламбаяр

Монголд томилогдсон Зөвлөлтийн тусгай албаны ажилтан дипломат

төлөөлөгчид, тэдний үйл ажиллагаа, хувь заяа

“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №2, (23), 59-66 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
16 Д.Уламбаяр Монголор” хувьцаат нийгэмлэг, түүний алт олборлолтын үйл ажиллагаа “Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №2(98), 71-87 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
17 Д.Уламбаяр

Монголын

геополитикийн орчны хувьсал, түүнд хийсэн зарим ажиглалт, эрсдлийн магадлал

“Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. МУИС, ОУХС, 2013, №1, Судалгааны тойм өгүүлэл
18 Д.Уламбаяр Германы “Востваг” хувьцаат нийгэмлэг, түүний Монгол дахь үйл ажиллагаа “Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №2, (23), 67-77 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
19 Д.Уламбаяр БНМАУ-ын олон улсын статусыг хүлээн зөвшөөрөх Нэгдсэн Вант Улсын бодлого: Статус квогоос де-юре хүртэл “Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №3(100), 31-56 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
20 Д.Уламбаяр Германы “Востваг” хувьцаат нийгэмлэг, түүний Монгол дахь үйл ажиллагаа “Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №4(101), 39-55 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
21 Д.Уламбаяр «Монгол Улсын “гуравдагч хөрш»-ийн бодлого: Онолын баримтлал, түүх, орчин үеийн зангилаа асуудал “Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2014, №1(102), 76-106 дахь тал Судалгааны тойм өгүүлэл
22 Д.Уламбаяр Гадаад харилцаа, аюулгүй байдлыг эдийн засагжуулах Их гүрнүүдийнбодлого ба Монгол Улс “Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2014, №2(103), 66-72 дахь тал (Т.Уянгаагийн хамт) Судалгааны тойм өгүүлэл
23 Д.Уламбаяр Солонгосын хойгийн аюулгүй байдлын уг сурвалж ба Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал “Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №3, (24), 3-14 дэх тал Судалгааны тойм өгүүлэл
24 Д.Уламбаяр Монголын Нууц Товчоо” ба Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл санаа “Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2014 №1, (25), 45-51 дэх тал Судалгааны тойм өгүүлэл
25 Д.Уламбаяр Монгол Улс, Европын Холооны түншлэл, хамтын ажиллагаа “Стратеги судлал” сэтгүүл. ҮАБЗ. 2014.№2, 44-60 дахь тал (Т.Уянгаагийн Судалгааны тойм өгүүлэл хамт) Судалгааны тойм өгүүлэл
26 П.Мягмардорж Үндэстэн дамнасан корпорациудын өсөн нэмэгдэж буй байр суурь “ Mongolian economy” сэтгүүл. 2013. 02 сар. №03. 0,3 х.х. Судалгааны тойм өгүүлэл
27 П.Мягмардорж Их дээд сургуулийн сургалтын чанарыг сайжруулах зарим асуудал ХИС. “Humanities journal of education” сэтгүүл. 2013. №02. 0,3 х.х. Судалгааны тойм өгүүлэл
28 П.Мягмардорж Олон улсын харилцааг ерөнхий системийн онолын хандлагаар судлах нь МУИС. “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. УБ., 2013. 1/26 (394). 0,5 х.х. Судалгааны тойм өгүүлэл
29 П.Мягмардорж Германы дипломат албаны түүхэн уламжлал, онцлог ШУА. “Олон улс судлал”. Сэтгүүл. УБ., 2013 он 1-р улирал. 0,5 х.х. Судалгааны тойм өгүүлэл
30 П.Мягмардорж TNCs and their role in global peace МУИС. “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. УБ., 2014. 4/01 (399). 0,5 х.х Судалгааны тойм өгүүлэл
31 Б.Майцэцэг Хятад Японы газар нутгийн тулгамдсан асуудлууд МУИС. “Бүс нутаг судлал” сэтгүүл. УБ., 2013 №2 Судалгааны тойм өгүүлэл
32 С.Оюундэлгэр Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэхэд гуравдагч хөршийн үүрэг, ач холбогдол МУИС. Бүс нутаг судлал сэтгүүл Мо1.2 2013 он/ Судалгааны тойм өгүүлэл
33

Р. Самъяа,

П. Цэрэндаваа

Тайгын захын ойн жижиг с-б амьтны тооны олон жилийн хэлбэлзэл,түүний шалтгаан МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. 2013 он. 3-рсрын 29 Судалгааны тойм өгүүлэл
34 Д.Мягмарсүрэн “Нийслэлийн ногоон бүсийн хур тунадас болон хөрсний шинжилгээний зарим үр дүнгээс” ШУА, Ботаникийн хүрээлэнгээс зохион байгуулсан “Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн бүтэц, экологийг сайжруулах асуудал” сэдэвт онол практикийн бага хуралд 2013 оны 5 сард Судалгааны тойм өгүүлэл
35 Д.Мягмарсүрэн “Цөлийн хээрийн хялганат, хазаар өвст бүлгэмдэлийн судалгаа” ШУА-ын Геоэкологийн хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний бүтээлд эрдэм шинжилгээний бүтээл. 2014 он. Судалгааны тойм өгүүлэл
36 Б.Галбадрах Монгол улсын эдийн засаг дах Голланд өвчний шинж тэмдэг Эдийн засаг онол, практик сэтгүүл, 2014 Судалгааны тойм өгүүлэл
37 Л.Бямбасүрэн

Ажиллах хүчний оролцооны

түвшингүелэрэлээрши нжлэх нь

МУИС-н магистрантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, 2014

Хурлын

өгүүлэл

38 Ч.Баттүвшин, Б. Чимид-Очир, Р.Энхбат Валютын ханшны өөрчлөлтийг математик аргаар загварчлах 2013 он Шинжлэх ухааны мэдээлэл

Сэтгүүлийн

өгүүлэл

39 Ш.Бат-Эрдэнэ Үндэсний хиймэл дагуул хөөргөх хэрэгцээ, шаардлага 2013 он, Москва Судалгааны тойм өгүүлэл
40 Б.Чимид-Очир

Гауссын санамсаргүй процессын пундаж утгын хамгийн үнэний хувь бүхий

үнэлэлтэнд ойролцоо үнэлэлт

МУИС, ЭШ-ний бүтээл №2

Сэтгүүлийн

өгүүлэл

41 Б.Санжаа Autonomous Vision- Based Face Recognition System for Unmanned Aerial Vehicles МУИС. 2014 Судалгааны тойм өгүүлэл