Тэтгэлэг Болон Зээл

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн төлбөрийн хөнгөлөлт

ЭЕШ-ийн өндөр оноотой элсэгчид үзүүлэх хөнгөлөт

 • Суурь шалгалтын хэмжээст оноо 800 бол 30 %
 • 750-799 бол 20 %
 • 700-749 бол 10 %

Магистрын хөнгөлөлт

 • Магистрантурын хөтөлбөрийн кредитийн үнэлгээний 10% /Бакалаврын өдрийн суралцагч сургуулийн урилгаар суралцсан тохиолдолд/

Бакалаврын өдрийн хэлбэрээр чанарын сайн үзүүлэлттэй суралцаж буй оюутан дараагийн улиралд сонгосон үндсэн мэргэжлийн хичээлүүдийн сургалтын төлбөр төлөхдөө хуримтлуулсан голч дүн нь

 • 3.9-4.0 бол 10 хувийн
 • 3.8-3.89 бол 8 хувийн
 • 3.7-3.79 бол 6 хувийн
 • 3.6-3.69 бол 4 хувийн

Боловсролын зээлийн сангийн буцалтгүй тусламж

Хамрагдах нөхцөл:

 • Бүтэн өнчин суралцагч
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 • Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 • Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийг нь

Бүрдүүлэх материал:

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж/шинээр элсэгч/
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон суралцах эрхийн бичиг
 • Эрх бүхий этгээдийн баталгаажуулсан холбогдох баримт бичиг, тодорхойлолт
 • Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
 • Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл эцэг, эх нь хоёулаа
 • хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагчийн хувьд хувь тогтоосон комиссын шийдвэр
  3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг их, дээд сургуульд суралцаж байгааг нотлох сургуулийн тодорхойлолт

Боловсролын зээлийн сангийн оюутны хөгжлийн зээл

Бүрдүүлэх материал:

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж/шинээр элсэгч/
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг эх, асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон суралцах эрхийн бичиг
 • Эрх бүхий этгээдийн баталгаажуулсан холбогдох баримт бичиг, тодорхойлолт
 • Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
 • Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл эцэг, эх нь хоёулаа
 • хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагчийн хувьд хувь тогтоосон комиссын шийдвэр
  3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг их, дээд сургуульд суралцаж байгааг нотлох сургуулийн тодорхойлолт

Шаардлага

 • Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуульд суралцдаг байх
 • Элсэгчийн ЭЕШ-ын оноо 600 болон түүнээс дээш байх
 • Бакалаврт суралцаж байгаа оюутны сүүлийн улирлын голч оноо 2.8 болон түүнээс дээш, магистр, докторын шатлалаар суралцаж байгаа суралцагчийн сүүлийн улирлын голч оноо 3.2 болон түүнээс дээш
 • Энэхүү журам нь сургуульд анх удаа бакалавр, магистр, докторын шатлалаар суралцаж байгаа оюутнууд хамрагдана.
 • Улиралд 10 болон түүнээс дээш кредитийн хичээл сонгосон байх
 • Ирээдүйн зорилготой, өөртөө итгэлтэй оюутан байх

‘Оюутны хөгжлийн зээл’-д хамрагдах оюутан дараах эрх, үүрэгтэй.

 • Өөрийн талаарх үнэн зөв, бодит байдалд нийцсэн бүрэн мэдээлэл өгнө.
 • Хувийн мэдээлэлдээ өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нэн даруй сургалтын албанд мэдэгдэнэ.
 • Шилжсэн, хасагдсан, суралцах боломжгүй тохиолдолд 14 хоногийн дотор сургуулийнхаа сургалтын албанд мэдэгдэнэ.
 • Оюутан сургууль төгссөний дараа ажил эрхэлсний болон ирээдүйн бусад орлогоосоо зээлийн эргэн төлөлтийг бүрэн хариуцна.
 • Зээлийн гэрээний хугацааг дуусах хүртэлх хугацаанд зээлээ төлөх, ажилд орсон, ажлаа өөрчилсөн тохиолдолд энэ талаар мэдээллийг тухай бүр зээлийн санд мэдэгдэнэ.

Оюутны зээлд хамрагдахын давуу талууд

 • Зээлийн хүүгүй
 • Урт хугацаатай төлөгдөнө
 • Хамтран зээлдэгч шаардахгүй
 • Барьцаа шаардахгүй
 • Бүх шатны суралцагчид /Оройн анги хамаарахгүй/
 • Банкаар дамжихгүй

Монгол улсын хэмжээнд зарлагддаг тэтгэлэг хөтөлбөрүүд:

Монгол улсын хэмжээнд оюутан, суралцагчдад зориулсан гадаадын болон дотоодын, цаг үеийн холбогдолтой тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд зарлагддаг ба тэтгэлэгүүдэд оюутан суралцагч та бүхэн идэвхтэй оролцож байна уу. Тогтмол зарлагддаг хөтөлбөрүүдээс доор дурдвал:

 • МУ-ын ерөнхийлөгчийн болон ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг: Сурлага, урлаг, спортын онцгой амжилт үзүүлсэн /ЗГ-ын 2008 оны 46 тогтоол, журмын дагуу/ болзол хангасан тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа 6 сар-д
 • Голомт болон Хаан банкны тэтгэлэг: Сурлага, нийгмийн идэвх, оролцоо сайтай суралцагч /байгууллагын шалгуураар/ болзол хангасан тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа- Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
 • Зориг сангийн тэтгэлэг: Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой, тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа- 10-11 сард
 • Оюу толгойн тэтгэлэг: Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой, тэргүүний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа -2 сар /намрын улирлын дүн гарсны дараа/
 • Дэлхийн зөн ОУБ-ын тэтгэлэг: Сурлага болон нийгмийн идэвх оролцоо сайтай бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа-7-10 сар
 • Аймгуудын ЗДТГ, ИТХ-ын нэрэмжит тэтгэлэг: Сурлага болон нийгмийн идэвх сайтай бакалаврын суралцагч нарт олгоно. Зарлагдах хугацаа-4-10 сард зарлагдана.

Олон улсын тэтгэлэг хөтөлбөрүүд:

Боловсрол, соёл шинжлэх ухаан, спортын яамнаас Монгол улсын иргэдийг хоёр улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу болон Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр гадаадын их, дээд сургууль, коллежид суралцуулдаг. Засгийн газрын тэтгэлэгтэй суралцуулах орон, сурах мэргэжлийн чиглэл, хүний тоо, шалгалтын хуваарь, сонгон шалгаруулах нөхцөлийг шалгалт эхлэхээс өмнө яамны вэб хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлдэг бөгөөд сонгон шалгаруулалттай холбогдох зарлал мэдээллийг шалгуулагчид хариуцдаг.

Тэтгэлэг зарлагддаг орнууд:

 • Чех – Зарлагдах хугацаа: 11-12 сард
 • Энэтхэг- Зарлагдах хугацаа: 1-2 сард
 • ОХУ- Зарлагдах хугацаа: 3 сард
 • Польш Унгар, Болгар Румын,Хорват- Зарлагдах хугацаа: 2-4 сард
 • БНХАУ, ӨМӨЗО-Зарлагдах хугацаа: 3-4 сард
 • Турк, Украин, Казакстан, Вьетнам, Лаос-Зарлагдах хугацаа: 4-5 сард
 • Куба, БНАСАУ-Зарлагдах хугацаа: 5-6 сард