Удирдлагын Алба

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Удирдлага

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн захирал, академич, доктор, профессор, Монгол Улсын гавьяат багш Б.Чулуундорж

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал, доктор Ч.Баттүвшин

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Академик чиглэл хариуцсан дэд захирал, доктор, профессор С.Эрдэнэтуул

Хүмүүнлэгийн ухааны Их сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор, профессор П.Батринчин

Удирдлагын албанд харьяалагддаг захиргааны бусад албан тушаалууд

  • Захирлын туслах, дотоод хяналт үнэлгээ хариуцсан ажилтан, докторант О.Нарантуяа
  • Архив бичиг хэргийн ажилтан
  • Гадаад харилцааны мэргэжилтэн

Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөл нь их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол, арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэн санал дүгнэлт гаргах, өрсөлдөх чадвартай дээд боловсрол эзэмшүүлэхэд чиглэсэн сургалтын зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсэн баримт бичгүүдийг хэлэлцэн батлах чиг үүрэг бүхий өөрийн хамтын удирдлагын байгууллага юм.

ХИС-ийн эрдмийн зөвлөл нь :

  • Их сургуулийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын хөгжлийн хэтийн чиглэл, бодлогыг тодорхойлох
  • Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын явц, байдлыг бүхэлд нь болон тодорхой чиглэлүүдээр хэлэлцэж, санал, дүгнэлт гаргах
  • Сургалтын зохион байгуулалтын дүрэм, журам, зааврыг батлах
  • Сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэлэлцэж батлах
  • Эрдмийн цол, профессор, дэд профессор цол олгох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх
  • Эрдмийн зөвлөлийн баталсан зохих журмын дагуу Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн хүндэт доктор, хүндэт профессор цол олгох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх

зэрэг Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Дүрэм, ХИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн дүрэмд тус тус заасан чиг үүрэг, бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн хороо

Эрдмийн зөвлөлийн дэргэд ХИС-ийн бүх түвшний сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнд үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий Хөтөлбөрийн хороо ажиллана. Хөтөлбөрийн хороо нь өөрийн дүрэмтэй байх бөгөөд ХИС-ийн хөгжлийн үндэслэлд тодорхойлсон сургалтын тэргүүлэх чиглэлүүдээр хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.