Хүний Нөөцийн Алба

Танилцуулга

Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Хүний нөөцийн алба нь Захирлын 464 тоот тушаалаар 2015 оны 9-р сард байгуулагдсан. Тус алба нь хүний нөөцийг хөгжүүлэх таатай орчин бүрдүүлж, багш, ажилтнуудын өрсөлдөх чадвар, мэргэжлийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилготойгоор байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна.

Албаны зорилтууд

 • Ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих орчинг бүрдүүлэх
 • Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүний нөөцийн
  менежментийг шинэчлэх
 • Олон улсын мэргэжлийн стандарт, шаардлагыг хангасан шилдэг
  тэргүүний багш, судлаачдаар багшлах боловсон хүчнийг бэхжүүлэх
 • Цалин, урамшууллын системийг сайжруулж, үр бүтээлтэй ажиллах
  хөшүүргийг бий болгох
 • Ажилтнуудыг ур чадварыг дээшлүүлэх, процессыг сайжруулах
  замаар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх

Албаны байршил хаяг

ИС-ийн хичээлийн 1-р байр 201/B/ тоот

Үйл ажиллагааны чиг үүрэг

Хүний нөөцийг оновчтой төлөвлөн, зохион байгуулах

Шударга, нээлттэй сонгон шалгаруулалт

Хууль, эрх зүйд нийцсэн хөдөлмөрийн харилцаа

Багш, ажилтнуудыг хөгжүүлэх сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрүүд

Карьер өсөх боломж, нөхцөл бүрдүүлэх

Гүйцэтгэлийн удирдлага

Ажилтнуудад зориулсан нийгмийн халамж, тэтгэмж, тусламж дэмжлэг

Өрсөлдөхүйц цалин урамшууллын систем

Ажилтны бүртгэл, мэдээллийн сан зэрэг хүний нөөцийн чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Нээлттэй ажлын байр
Өргөдөл гаргах

Зөвхөн анкетын шатны шалгаруулалтаас тэнцсэн ажил горилогчтой холбогдон, дараагийн шатны шалгаруулалтанд оролцуулна.

Эхний шатны шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчийг ажлын ярилцлаганд оролцуулж, мэргэжлийн шалгалт авна.

Ярилцлага, шалгалтын шатнаас шалгарсан ажил горилогчдын өмнөх удирдлагаас тодорхойлолт гаргуулан авч, судална.

Дээрх сонгон шалгаруулалтаас сонгогдсон ажил горилогчид албан тушаал, цалин, урамшуулал зэрэг мэдээллийг багтаасан ‘Ажил санал болгох захидал’ хүргүүлнэ.

 1. Анкет бөглөх
 2. Анкетын шатны шалгаруулалт
 3. Ажлын ярилцлага
 4. Мэргэжлийн шалгалт
 5. Тодорхойлолт хүлээн авах
 6. Материалуудын эх хувийг шалгах
 7. Ажлын санал

Хүмүүнлэгчүүдийн нэг болсноор

Нэр хүндтэй дээд боловсролын байгууллагад академич, доктор, магистр зэрэгтэй хамт олонд нэгдэж тэднээс суралцах, туршлага судлах, сургалт хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд хамрагдан хөгжих дэвших боломж

Эрдэм шинжилгээг дэмжсэн таатай нөхцөл

Найрсаг, мэргэжлийн, чадварлаг, эрч хүчтэй хамт олон

Өрсөлдөхүйц цалин, урамшуулал, нийгмийн халамжийн систем

Байгууллагын бусад хөнгөлөлт, тэтгэлэг, тэтгэмж, тусламж зэрэг
боломж Танд нээлттэй байна.

Холбогдох дүрэм журам

1. Хис-ийн багш нарыг аттестатчилах журам

2. Багшийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм

3. Багш сонгон шалгаруулж авах журам

4. Шагнах тухай журам