ЭЦЭГ & ЭХ

ЭЦЭГ ЭХИЙН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Эцэг эхчүүд өөрийн аккаунтыг үүсгэж суралцагчийн ирцийн болон дүнгийн мэдээллийг авах боломжтой