Та сонирхож буй хөтөлбөрийнхөө хуудаст хандаж
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, брошур татаж аван,
онлайн бүртгүүлэх боломжтой.

Recent Post by support@orgilseo.mn

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ЖУРАМ

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ЖУРАМ  Нэг. Ерөнхий зүйл  1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль (цаашид ХИС гэх)- ийн сургалтын харилцаанд холбогдох төлбөр, хураамжтай холбогдох харилцааг  зохицуулахад оршино.  1.2. Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын төлбөрийн мэдээлэл, …